Main content

Alert message

 


MOKYMOSI PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS 

1. Mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas sudarytas vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata patvirtinta Lietuvos  Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150), Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Žin., 2005, 46-1526; 2012, 54-2684).

2. Vertinimo tikslas: padėti  mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, pateikti informaciją apie mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo silpnąsias puses, padėti mokytojui įžvelgti  mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas, diferencijuoti ir individualizuoti veiklą, suteikti tėvams ir globėjams informaciją apie  vaiko mokymąsi ir gebėjimus.

3. Mokinio žinios vertinamos vadovaujantis bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų reikalavimais, baigiamųjų pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimo instrukcijomis, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo samprata, bendrųjų ugdymo planų nuostatomis, švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijomis.

4. 1 – 4 klasių mokinių pasiekimai vertinami lygiais: aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas, nepatenkinamas. Dorinio ugdymo dalykai  (tikyba/etika) vertinama „np“ – nepadarė pažangos, „pp“ – padarė pažangą.

5. 5 – 8 klasių mokinių pasiekimams įvertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema:   10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 7 – pakankamai gerai, 6 – patenkinamai, 5 – pakankamai patenkinamai, 4 – silpnai, 3 – blogai, 2 – labai blogai, 1 – nieko neatsakė, neatliko užduoties.

6. Mokomieji dalykai: tikyba, etika, žmogaus sauga vertinami „įskaityta“, „neįskaityta“. Kiti mokomieji dalykai vertinami pažymiu.

7. Pasirenkamųjų dalykų pasiekimai ir dalykų  moduliai gali būti vertinami pažymiu arba „įskaityta“, „neįskaityta“. Sprendimą priima mokytojų taryba.

8. Mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai.

9. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo formos, už kurias rašomas pažymys, gali būti: kontrolinis darbas, apklausa raštu, apklausa žodžiu, savarankiškas darbas, darbas grupėje, kūrybinis darbas, laboratoriniai ir praktikos darbai, projektiniai darbai, referatai.

10. Apie kontrolinių darbų rašymą mokiniams pranešama mažiausiai prieš savaitę, suderinamas mokinių užimtumas (vienas kontrolinis darbas per dieną), elektroniniame  dienyne žymint kontrolinių darbų datas, konkrečiai nurodant iš ko bus rašomas kontrolinis darbas. Kontrolinius darbus mokytojai ištaiso per savaitę ir įrašo įvertinimus.

11. Už dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, varžybose  gali  būti  rašomas  pažymys.

12. Mokytojas savo nuožiūra gali taikyti kaupiamąjį vertinimą. Tai informacijos apie mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas, skatinanti mokymosi motyvaciją, įsivertinimą. Vertinimo sistema turi būti žinoma mokiniams.

13. Sprendimą dėl kaupiamųjų taškų konvertavimo į pažymį 10 balų sistemoje priima dalyko mokytojas.

14.  Metinis įvertinimas išvedamas iš pirmo, antro ir trečio trimestro pažymių (aritmetinis vidurkis).

15. Turintiems neigiamą  metinį  įvertinimą arba neatestuotiems mokytojų tarybos nutarimu turi būti skiriami papildomi darbai spragoms likviduoti. Atsiskaitoma dalykų  mokytojams individualiai  iki  rugpjūčio mėnesio mokytojų tarybos posėdžio.

16. Mokinio, turinčio neigiamų įvertinimų po papildomų darbų, kėlimą į aukštesnę klasę sprendžia mokytojų taryba.

17. Mokinys, praleidęs 50 procentų pamokų, gali būti neatestuojamas.

18. Mokinys dėl ligos ar kitos priežasties praleidęs pamokas, per dešimt kalendorinių dienų, individualiai susitaręs su dalyko mokytoju atsiskaito už praleistas temas.

19. Vedant trimestro ir metinius pažymius skaičiuojamas aritmetinis vidurkis suapvalinus iki sveiko skaičiaus.

20. Mokinys abejojantis dėl pasiekimų įvertinimo kreipiasi į dalyko mokytoją. Nepavykus rasti abi puses tenkinančio  sprendimo, mokinys  kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją ugdymui arba į direktorių.

21. Apie mokinių mokymosi pasiekimus informuojami mokinių tėvai ir globėjai elektroniniame dienyne, telefono skambučiais, tėvų susirinkimų metu, individualių pokalbių metu.

22. Vertinimo sistemą kiekvienas dalyko mokytojas aptaria su mokiniais per pirmąją dalyko pamoką.

23. Mokinių tėvams ir globėjams teikiama informacija tik apie jų vaiko ugdymosi pasiekimus.