Main content

Alert message

 

Priimant į mokyklas 2018–2019 m.m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

                  Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.
                Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.
                Klasių komplektų ir mokinių skaičių mokykloms, mokyklų aptarnavimo teritorijas ir prašymų padavimų datą Savivaldybės Taryba nustatys vasario 27 dienos posėdyje.
                Planuojama prašymų padavimo pradžia kovo 7 d. 12 val., jeigu Taryba nenustatys kitaip.
                Planuojama, kad paduoti prašymus pradėti mokytis 2018–2019 m. m. bus galima elektroniniu būdu.
                Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti pasirinktoje mokykloje.

 

pdf2 Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius 2017-2018 mokslo metais

pdf2 Gričiupio ir Petrašiūnų seniūnijose esančių mokyklų aptarnavimo teritorijos

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas mokyklos vietas.

Prašymui reikia pristatyti:

  • atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  • gimimo liudijimo kopiją;
  • sveikatos pažymą (iki einamų metų rugsėjo 15d. );
  • pažymą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo.

 Atsisiųsti prašymą priimti mokytis.

 Atsisiųsti prašymą priimti mokytis į PIRMĄ klasę.

pdf2 ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 pdf2CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 


LAISVOS VIETOS KLASĖSE:

Priešmokyklinė – 6;

1 klasė – 15;

3 klasė – 5;

5, 7, 8 klasės – laisvų vietų yra.

MOKINIŲ PRIĖMIMĄ vykdo direktorė kartu su Mokinių priėmimo komisija.

Į laisvas vietas, jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, mokiniai priimami laikantis šių PRIORITETŲ:

* mokinys gyvena mokyklą aptarnaujamoje teritorijoje;

* brolis ar sesuo mokosi mokykloje;

* vaikas nukreipiamas lankyti mokyklą Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus siūlymu.


Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 35-386 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2017–2018 mokslo metais patvirtinimo" mokykloje-daugiafunkciame centre yra nustatytos 53 vietos. Atsižvelgiant į grupių patalpų dydį, padidinamą 5 vietomis. Iš viso: 58 vietos.


 

TĖVŲ APELIAVIMO TEISĖS

1. Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.

2. Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.

3. Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.