Main content

Alert message

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykloje-daugiafunkciniame centre mokosi 277 mokiniai.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-36  nustatė  savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms klasių komplektus 2017–2018 m. m. ir prašymų priėmimo pradžios datą.

Prašymai į priešmokyklinę ugdymo grupę ir kitas bendrojo ugdymo klases priimami darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:30 val. raštinėje.

pdf2 Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius 2017-2018 mokslo metais

pdf2 Gričiupio ir Petrašiūnų seniūnijose esančių mokyklų aptarnavimo teritorijos

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas mokyklos vietas.

Prašymui reikia pristatyti:

  • atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  • gimimo liudijimo kopiją;
  • sveikatos pažymą (iki einamų metų rugsėjo 15d. );
  • pažymą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo.

 Atsisiųsti prašymą priimti mokytis.

 Atsisiųsti prašymą priimti mokytis į PIRMĄ klasę.

pdf2 ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 pdf2CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 


LAISVOS VIETOS KLASĖSE:

Priešmokyklinė – 6;

1 klasė – 15;

3 klasė – 5;

5, 7, 8 klasės – laisvų vietų yra.

MOKINIŲ PRIĖMIMĄ vykdo direktorė kartu su Mokinių priėmimo komisija.

Į laisvas vietas, jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, mokiniai priimami laikantis šių PRIORITETŲ:

* mokinys gyvena mokyklą aptarnaujamoje teritorijoje;

* brolis ar sesuo mokosi mokykloje;

* vaikas nukreipiamas lankyti mokyklą Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus siūlymu.


Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 35-386 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2017–2018 mokslo metais patvirtinimo" mokykloje-daugiafunkciame centre yra nustatytos 53 vietos. Atsižvelgiant į grupių patalpų dydį, padidinamą 5 vietomis. Iš viso: 58 vietos.


 

TĖVŲ APELIAVIMO TEISĖS

1. Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.

2. Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.

3. Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.